SELECT ISSUE

Romanian Journal of Stomatology | Vol. LXVIII, No. 1, Year 2022
ISSN 1843-0805  |  e-ISSN 2069-6078
ISSN-L 1843-0805
DOI: 10.37897/RJS

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJS și SRS oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

AIMS AND SCOPE

ROMANIAN JOURNAL OF STOMATOLOGY  |  REVISTA ROMÂNĂ DE STOMATOLOGIE

Afiliere | Affiliation
Societatea Română de Stomatologie | Romanian Society of Stomatology

Denumire pentru indexare | Indexing name: Ro J Stomatol.
Publisher: Editura Medicală Amaltea – România | Amaltea Medical Publishing House – Romania
Afiliere internațională editură | Publisher’s international affiliation: Elsevier (2008)

ISSN: 1843-0805
eISSN: 2069-6078
ISSN-L: 1843-0805
Grad CNCS/CNCSIS | CNCS/CNCSIS Rank: Categoria B+ |  B+ Category
Cod CNCS/CNCSIS: 756
Indexată BDI  |  Indexed in international databases
Frecvența de apariție | Publication Frequency: 4 numere pe an, plus suplimente / 4 issues per year, plus supplements

Creditare Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) | Accreditation of College of Dentists in Romania: 10 credite EMC*/abonament | 10 CME* credits/subscription; 80 credite EMC*/articol | 80 CME* credits/paper

Revista Română de Stomatologie, fondată în 1999, este o publicație ştiinţifică de prestigiu care asigură o calitate deosebită din punctul de vedere al conținutului științific, dar şi al aspectului editorial şi grafic, atât prin existența unui proces imparțial de selecție, evaluare și corectură a articolelor (procedura de peer review), cât şi prin asigurarea unor condiții editoriale, grafice și de tipar de înaltă ținută.

În vederea creșterii standardelor științifice ale revistei, o atenție specială a fost acordată îmbunătățirii calității materialelor publicate. Articolele de orientare, studiile clinice şi studiile de caz sunt structurate în mai multe secţiuni, dedicate disciplinelor stomatologiei – Endodonţie, Implantologie, Ortodonţie, Odontoterapie, Parodontologie, Pedodonţie, Protetică ş.a.

Un colectiv de cadre medicale cu reputaţie din domeniul stomatologiei este implicat într-un riguros proces de peer review, ce respectă regulile internaționale de etică și calitate în mediul academic.

Creșterea vizibilității ROMANIAN JOURNAL OF STOMATOLOGY (Revista Română de Stomatologie) se realizează nu numai prin schimbul de articole cu alte publicații de profil și colaborarea cu organismele similare naționale și internaționale, ci și prin site-ul dedicat în care apar ultimele articole publicate, oferind oportunitatea informării în timp real.

Prin activitatea sa, ROMANIAN JOURNAL OF STOMATOLOGY (Revista Română de Stomatologie) contribuie decisiv la promovarea activității medicale, contribuind, de asemenea, la educația medicală continuă și asigurând creșterea competenței specialiștilor, îmbunătățind, implicit, actul medical și aliniindu-se la standardele cele mai înalte la nivel internaţional.

 

ROMANIAN JOURNAL OF STOMATOLOGY (Revista Română de Stomatologie), founded in 1999, is a prestigious scientific journal that provides a high quality in terms of scientific content, but also the editorial and graphic aspect, both through an impartial process of selection, evaluation and correction of articles (peer review procedure), as well as providing editorial, graphic and printing conditions at the highest level.

In order to increase the scientific standards of the journal, special attention was paid to the improvement of the quality of the published materials. Guidance articles, clinical trials and case studies are structured in several sections dedicated to the disciplines of dentistry - Endodontics, Implantology, Orthodontics, Odontotherapy, Periodontics, Pedodontics, Prosthetics etc.

A team of reputable medical professionals in the field of dentistry is involved in a rigorous peer review process that complies with international ethics and quality rules in the academic world.

Increasing the visibility of the ROMANIAN JOURNAL OF STOMATOLOGY is achieved not only through the exchange of articles with other publications and the collaboration with similar national and international bodies, but also through the dedicated website where the latest published articles are posted, offering the opportunity to be informed in real time.

Through its work, the ROMANIAN JOURNAL OF STOMATOLOGY contributes decisively to the promotion of medical activity, also contributing to the continuing medical education and ensuring the increase of the specialists' competence, thus improving the medical act and by aligning it with the highest standards at the international level.SEARCH

STANDARDS

Submit article

Submit your article to the journal by using the form here:

Submit

Subscriptions

To receive the Ro Journal of STOMATOLOGY click here:

SUBSCRIBE
Publicare
Abonare

Partners

Partners logo